Vedtægter - Border Line-Dance Club Tønder

§1 Navn:
BORDER LINE-DANCE CLUB TØNDER.
 
§2 Formål:
Border Line-Dance Club´s  formål er at udbrede og fremme linedancen i området. Der danses fortrinsvis efter Country- og western-musik, dog undervises og
danses der også efter country-pop-musik og bl.a. irske rytmer.
Dansene er opdelt efter, at der danses 75 % efter country-musik og ca. 25% non-country-musik.
Samtidig er klubbens formål ligeledes at fremme det sociale samvær, som linedancen bringer med sig.
 
§3 Hjemsted:
Tønder kommune
 
§4 Medlemsforhold:
stk. 1
Som medlem kan optages enhver, der vil følge foreningens bestemmelser. Optagelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Kontingent betales forud for et halvt år ad gangen. Et medlem er forpligtet til at betale kontingent. Såfremt dette ikke sker, slettes medlemmet.
 
Stk. 2
Stemmeberettigede og valgbare er alle myndige medlemmer, der har et gyldigt medlemsbevis.
 
§5 Generalforsamling:
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts. Generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel ved annoncering via sociale medier.
 
Stk. 2
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger for generalforsamlingen og eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmer i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 3.
 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
  Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse.
  Formand, næstformand, sekretær, kasserer, bestyrelsesmedlem samt 1. og 2. suppleant vælges for 2 år ad gangen, skiftevis på valg hvert andet år.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
  Formand, kasserer, sekretær og 1. suppleant vælges i ulige år.
  Næstformand, bestyrelsesmedlem og 2. suppleant vælges i lige år
 6. Eventuelt
 
Stk. 4
Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater. Kun tilstedeværende medlemmer af foreningen samt medlemmer, som har givet skriftlig tilsagn til bestyrelsen, om at lade sig opstille, kan vælges.
 
Stk. 5.
Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer (§9) afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker ved almindelig håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning.
 
Stk. 6.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
 
§6 Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.
 
Stk. 2
Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes skriftlig til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen har herefter pligt til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter ønsket er fremsendt. I øvrigt gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.
 
§7 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Bestyrelsesmedlem samt 1. suppleant og 2. suppleant. Posterne som Formand, Kasserer og Revisor må ikke besættes med ægtefæller, eller nært beslægtede personer. (Regnskabs og revisionsbestemmelser i Tønder Kommune).
 
Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Stk. 3
Sekretær skal føre en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamling og vigtige begivenheder. Denne protokol medbringes ved hvert bestyrelsesmøde og skal være tilgængelig for foreningens medlemmer på generalforsamlingen.
 
Stk. 4
Kasserer fører kassebog på skrift eller på computer over foreningens indtægter og udgifter. Foreningens formue opbevares i pengeinstitut. Foreningens (kassereren) kontante beholdning må ikke overstige 3000,00 kr.
 
Stk. 5
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.v.
 
Stk. 6
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
 
§9 Vedtægtsændringer:
Ændringer af vedtægter kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 
§10 Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden. I tilfælde af formandens fravær, tegnes foreningen af de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt
 
§11 Foreningens opløsning:
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
 
Stk. 2
På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Ved anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til at vedtage foreningens opløsning.
 
Stk. 3
I tilfælde af foreningens opløsning, går de eventuelle midler til at fremme countrymusik, line-dance eller anden form for kulturelle og sociale aktiviteter for børn og voksne.
 
Ændringer af vedtægterne:
13. marts 2019 - Dirigent Peter Vilsgaard
 

Adresse

Al dans finder sted på
Tønder Overbygningsskole
Skolevej 9, 6270 Tønder
Pigernes gymnastiksal

Se mere
Bliv medlem

Bank

MobilePay 35213
Sydbank 7990-1057624
IBAN: DK9679900001057624
BIC/SWIFT: SYBKDK22

Se mere

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vigtige informationer
Lad dig registrere og modtag medlemsinformation

Registrer

Facebook