Skip to main content

Vedtægter - Border Line-Dance Club Tønder

§1 Navn

Foreningens navn: Border Line-Dance Club Tønder
Foreningens hjemsted: Tønder Kommune
Foreningen er stiftet: 1. august 2001


§2 Formål

Border Line-Dance Club’s formål er at udbrede og fremme line dance i området, og dermed styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.
Der danses fortrinsvis til country- og western- musik, dog undervises og dan-ses der også til country pop musik og bl.a. irske rytmer.
Dansene opdeles således: 75% til country musik og ca. 25% til non country musik.


§3 Medlemsforhold

Stk. 1

Som medlem kan optages enhver, der vil følge foreningens bestemmelser. Optagelse sker via tilmelding på foreningens hjemmeside.
Kontingent betales forud for et halvt år ad gangen.
Et medlem er forpligtet til at betale kontingent. Såfremt dette ikke sker, slettes medlemmet.

Stk. 2

Alle myndige medlemmer med et gyldigt medlemsbevis er stemmeberettigede og valgbare.

Stk. 3

Passive medlemmer har hverken stemmeret eller valgbarhed.

Stk. 4

Eksklusion kan ske, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil.
Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen for førstkommende generalforsamling.
Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden 4 uger efter, at eksklusionen skriftligt er meddelt.


§4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts.
Generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel ved annoncering via sociale medier.

Stk. 2

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være
besty­relsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmer i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. Valg af bestyrelsen
   (3 personer på valg i ulige år og 2 personer på valg i lige år)
   Bestyrelsen konstituerer sig selv
  2. Valg af suppleanter
  3. (1 på valg i lige år og 1 på valg i ulige år)
  4. Valg af revisor
   (Vælges hvert år)
 6. Eventuelt
Stk. 4

Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer (§7) afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker ved almindelig hånds­oprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning.
Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå.

Stk. 5

Personvalg blandt de opstillede kandidater.
Ved kampvalg og hvis nogle i forsamlingen ønsker det, foretages skriftlig afstemning. Er der samme antal kandidater som der er plad-ser, kan valg foregå ved akklamation.
Kun tilstedeværende medlemmer af foreningen samt medlemmer, som har givet skriftlig tilsagn til bestyrelsen om at lade sig opstille, kan vælges.

Stk. 6

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 25% af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller hvis besty­relsen finder det nødvendigt.

Stk. 2

Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes skriftlig til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen har herefter pligt til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter ønsket er fremsendt. I øvrigt gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.


§6 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. Derudover vælges 2 suppleanter.
Posterne i bestyrelsen må ikke besættes med ægtefæller eller nært beslægtede personer.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver at mere end halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Stk. 3

Sekretæren skal føre en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamling og vigtige begivenheder. Denne protokol medbringes ved hvert bestyrelsesmøde og skal være tilgængelig for foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 4

Kassereren fører kassebog på skrift eller på computer over foreningens indtægter og udgifter. Foreningens formue opbevares i pengeinstitut. Foreningens (kassereren) kontante beholdning må ikke overstige 3.000,00 kr.

Stk. 5

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.v.

Stk. 6

Kontingent fastsættes af bestyrelsen


§7 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.


§8 Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue.


§9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Senest den 31. januar afgiver bestyrelsen regnskab og status til revisionen. Revisionen består af 1 folkevalgt revision.


§10 Tegningsret

Foreningen forpligtes ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden.
I tilfælde af formandens fravær, tegnes foreningen af de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.


§11 Foreningens opløsning

Stk. 1

Beslutning om foreningens opløsning træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

Stk. 2

På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Ved anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til at vedtage foreningens opløsning.

Stk. 3

I tilfælde af foreningens opløsning, går de eventuelle midler til at fremme countrymusik, linedance eller anden form for kulturelle og sociale aktiviteter for børn og voksne.
Dette forudsætter dog at alle forpligtelser er afviklet.


Ændringer i vedtægterne er senest foretaget den

13. marts 2019 - Dirigent Peter Vilsgaard
26. maj 2021 - Dirigent Bent Mammen
19. marts 2024 - Dirigent Inge Marie Rahr

ADRESSE

Al dans finder sted
Tønderhallerne (multisalen)
Sønderlandevej 4, 6270 Tønder

KONTAKT

Formand: Karin Aagaard
Kasserer: Jette Nielsen
Opvisning: Mie Jørgensen

BETALING

MobilePay 35213
Sydbank 7990-1057624
IBAN: DK9679900001057624
BIC/SWIFT: SYBKDK22

©2017 - BORDER LINE-DANCE CLUB TØNDER - CVR 31922135 - MEDLEM AF DGI